2. dansa i relaxació


                       la relaxació

                 dels circuits

        és el pas bàsic


Tant la relaxació com la dansa batek

es  realitzen en petit grup, mínim de

tres persones, en un horari pactat.


¿ C u r s  2 0 1 9 - 2 0 ?

El programa és d'abans d'irrompre Covid19.
Hi ha un temps congelat, per la pandèmia:
Això ens anirà com anell al dit perquè, sense
incidir específicament en les significacions 
personals, doncs es tracta d’un taller de grup,
farem créixer paulatinament les motivacions
perquè "aflori" el racó estancat de cada u/na
a través de deixar sortir el moviment. . . algo 
imprevisible ja que per apuntar-se al taller 
dues són les condicions necessaries: 

           1a. pagar la mensualitat d'entrada
           2a. deixar a fora 'el cap pensant' No hi ha matrícula.